Състояние на алкални и алкалоземни йони в неводни органични електролити: теоретично моделиране

Начало и край: от Месец 2 до Месец 36

Ръководител: проф. д-р Аля Таджер

Дейности и аргументи:

     Включват теоретично изследване на областта на електрохимична стабилност на използваните разтворители (етилен карбонат, диметил карбонат, диглим) чрез оценка на редокс потенциала им спрямо референтен електрод метал/метален йон (Li/Li+; Na/Na+, Mg/Mg2+); моделиране на взаимодействието метален йон/противойон в присъствието на имплицитен разтворител; моделиране на взаимодействието метален йон/противойон в присъствието на експлицитен разтворител.

Цел: да се определи характера и енергетиката на взаимодействието на Li+, Na+ и Mg2+ йони в различните органични разтворители предвидени в дейностите по проекта

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.