ЦЕЛИ на проекта

            Основната цел на проекта е да се изучат реакциите на съвместна интеркалация на едно- и двувалентни алкални и алкалоземни йони в оксиди и полианионни съединения с дву и тримерни структури чрез комбиниране на експериментални и теоретични методи на изследване.

 

Специфичните цели на проекта са:

· Разработване на синтетични методи на меката” химия за получаване на кристални съединения с желана бездефектна структура и способни обратимо да интеркалират метални йони;

· Моделиране на структурата на интеркалационните съединения чрез вникване във взаимовръзките между геометричните и енергетични характеристики на катионните и анионните структурни единици по данни от дифракционни и спектроскопски методи;

· Теоретично моделиране състоянието на алкални и алкалоземни йони в неводни органични електролити;

· Изследване на механизма на съвместна електрохимична интеркалация на  Li+, Na+ и Mg2+ йони в съединения с дву- и тридименсионални структури.

· Придобиване на нови знания върху интеркалационните реакции на литиеви, натриеви и магнезиеви йони в слоести и тримерни структури чрез комбиниране на задълбочени физикохимични, електрохимични и теоретични изследвания.

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.