Членовете на изследователския колектив владеят и прилагат методите на теоретично моделиране. Сред тях младите учени имат конкретна специализация в квантово-механично моделиране на ковалентно несвързани системи и в описание на фини ефекти в метал-органични комплекси с многодетерминантни методи. Старшите изследователи имат многогодишен опит в изследване на метал-органични комплекси с квантовомеханични подходи, както и в провеждането на класически молекулно-динамични симулации на разнообразни системи. Групата разполага с изчислителен клъстер за осъществяване на по-голямата част от задачите по проекта, както и с достъп до клъстер МАДАРА и до суперкомпютър. Също така, групата ще използва за целите на проекта лицензирани програмни продукти – Gaussian 09 и Turbomole 6.0, CRYSTAL.

проф. д-р Аля Таджер

Химически науки, изчислителна химия, взаимодействия в разтвори и на фазови граници, молекулно моделиране на биологично-активни субстанции и др.

tadjer@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Галя Маджарова

Теоретична и квантова химия, литиево йонни батерии, ароматни въглеводороди, енергия на свързване

fhgm@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Анела Иванова

Химически науки, изчислителна химия, електронна структура и магнитни свойства на спрегнати органични и на метал-органични системи, физикохимия

aivanova@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Жасмина Петрова

Изчислителна химия, спрегнати олигомери, органични багрила, теория на функционала на плътността

jasmina.petrova@chem.uni-sofia.bg

докторант  Николета Иванова

Молекулна динамика на биосистеми, насочен пренос на лекарства, клетъчна биофизика , колоидна химия, тънки течни филми

fhni@chem.uni-sofia.bg

докторант  Гергана Гочева

Изчислителна химия, молекулна динамика, ЯМР спектроскопия, пресмятане на ЯМР химични отмествания

gergana.gocheva@abv.bg

студент-бакалавър Йоанна Стойчева

Квантова химия, органични молекули със спрежение, метал-органични комплекси

stoycheva.joanna@gmail.com

студент-бакалавър Христо Рашеев

Изчислителна химия, спрегнати органични молекули, метал-органични комплекси

csoh@abv.bg

More details...

More details...

More details...

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.