ИЕЕС е водеща организация на националната пътна карта Научна инфраструктура за съхранение на енергия и водородна енергетика”, в която участва и ИОНХ. В ИЕЕС се провеждат фундаментални научни изследвания в областите на електрохимичните източници на ток, водородните енергийни системи, електрохимични методи и електрохимично материалознание. Иновативните приложни изследвания са фокусирани върху електрохимичното преобразуване и съхранение на енергията, създаване на нови инструментални техники и технологии. Дейността на ИЕЕС се простира от разработването на нови материали през създаване и изпитване на компоненти до изработване на лабораторни прототипи и полупромишлени предпазарни системи.

l_stefanov@iees.bas.bg

svetlana_veleva@iees.bas.bg

Eлектрохимични източници на ток: суперкондензаторни системи, електрохимично материалознание, нанотехнологии

докторант Любомир Сосеров

Химични източници на ток - литиеви батерии, суперкондензаторни системи, електрохимични методи за изследване, изследване на нови материали за съхранение на енергия и др.

ас. Светлана Велева, докторант

antonia.stoyanova@iees.bas.bg

Eлектрохимични източници на ток: суперкондензаторни системи, Zn-Ni батерии, метанолови горивни елементи, водородни електрохимични преобразуватели с полимерен електролит  и др.

доц. д-р Антония Стоянова

stoyanov_lozan@abv.bg

Химични източници на ток - суперкондензатори,  електрохимични методи за изследване, нови материали за съхранение на енергия, нанотехнологии и наноматериали за електрохим. източници и др.

химик Лозан Стоянов

More details...

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.