Това е един от основните химически институти на БАН и водеща научна организация в страната в областта на химията на материалите. Изследователската дейност на института се развива в три направления: неорганично материалознание, химия на твърди повърхности и химичен анализ. ИОНХ-БАН има богат опит при изпълнението на различни програми и проекти на национално и европейско ниво. Благодарение на тази дейност ИОНХ-БАН разполага с модернизирана научна инфраструктура, която включва специфични апаратури и оборудвания уникални за страната и съвременни апаратури закупени след 2006 г.

проф. д-р Радостина Стоянова

Химия на твърдото тяло, ЕПР, електронна спектроскопия, структурна химия, химия на дефектите, електродни материали за литиеви и натриеви йонни батерии и др.

radstoy@svr.igic.bas.bg

проф. д-р Екатерина Жечева

Неорганична химия и синтез, химия на твърдото тяло, интеркалационни съединения, материали за литиеви и натриеви йонни батерии и др.

zhecheva@svr.igic.bas.bg

доц. д-р Виолета Колева

Неорганични соли, структурна химия, материалознание, инфрачервена и Раман спектроскопия, ДТА, ТГ, ДСК, фосфатни интеркалационни материали и др.

vkoleva@svr.igic.bas.bg

доц. д-р Диана Нихтянова

ТЕМ на наноразмерни материали, кристалография, монокристали и керамични материали, СЕМ, рентгенова енергийно - дисперсионна спектрометрия и др.

diana.nihtianova@gmail.com

гл. ас. д-р Деляна Манасиева

Инфрачервена и Раман спектроскопия в областта на неорганичното материалознание, структурна химия на неорганични соли, интеркалационни материали и др.

d.manasieva@gmail.com

гл. ас. д-р Светлана Иванова

Интеркалационни материали, алкални йонни батерии, катодни елементи за литиево- и натриево-йонни батерии, нанокомпозитни материали

svivanova7@gmail.com

д-р Мария Калъпсъзова

Интеркалационни материали, натриево-йонни батерии, електрохимия, химия на твърдото тяло, неорганична кристалохимия и рентгеноструктурен анализ и др.

maria.kalapsazova@gmail.com

д-р Таня Бояджиева

Неорганична химия, синтез на неорганични вещества, литиево-йонни батерии, натриево-йонни батерии, спектроскопски анализ на фосфати и др.

tanya_jb@svr.igic.bas.bg

химик Росица Кукева

Химически науки, Спектроскопски методи на анализ: електронен парамагнитен резонанс

rositsakukeva@yahoo.com

More details...

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.