Целенасочен синтез на интеркалационни съединения със слоест, шпинелен, оливинов и алуаудитен тип структури

Начало и край: от Месец 1 до Месец 27 и и Месец 36

Ръководител: проф. д-р Екатерина Жечева

Дейности и аргументи, разделени въз основа на обекта на изследване:

1.1. Слоести и шпинелни оксиди: Синтезът включва формирането на хомогенни прекурсори, които се трансформират в целевия продукт чрез серия от нискотемпературни реакции. Методът позволява да се образуват нано-размерни оксиди с цел улесняване на дифузията на Na+ и Mg2+ йони.

1.2 Фосфатни и сулфатни соли със структура тип оливин и алуаудит: Новостта тук е приложението на оригинални наши синтетични методики. Фосфо-оливините ще се получват чрез реакции на йонен обмен с използване на структурно-насочващи прекурсори като фосфати кристалохидрати с дитмаритов тип структура. По метода на лиофилизация ще се синтезират нови представители на фосфатите с тунелна структура. Получаването на сулфатни соли се състои в дехидратиране на сулфати кристалохидрати с бльодитова и крьонкитова структура.

1.3 Композити на полианионни съединения с въглеродни материали: Синтетичната процедура се основава на механохимично третиране на предварително получените фосфооливини с въглеродни сажди търговски продукт (Super C65, TIMCAL). Процедурата осигурява равномерно отлагане на тънки филми от въглерод и спомага за подобряване на електронната проводимост на фосфооливините.

Цел: да се получат специфичните интеркалационни съединения на натрия, магнезия и лития с желана структура и морфология

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.