Управление на проекта

Начало и край: от Месец 1 до Месец 36

Ръководител: проф. д-р Радостина Стоянова

Дейности и аргументи:

     Организиране на работни срещи и семинари, организиране на цялостната работа по научното, административното и финансовото изпълнение на проекта, изработване на интернет страница и лого на проекта.

Цели: (а) управление на общите дейности по проекта и организиране на тяхното изпълнение;

               (б) предоставяне на административна, техническа и финансова координация на проекта;

               (в) контролиране на графика на задачите;

               (г) създаване на условия за успешно продължаване на дейността след завършване на договора

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.