Експериментално изследване на електрохимичната интеркалация на алкални и алкалоземни йони

Начало и край: от Месец 4 до Месец 33 и Месец 36

Ръководител: доц. д-р Антония Стоянова

Дейности и аргументи:

     Измерване на галваностатични криви на заряд/разряд и волт-амперометрични криви. Дейностите започват с моделни изследвания на електрохимичната интеркалация на отделните Na+ и Mg2+ йони, след което се насочват към съвместната интеркалация на разноименни йони. Тези дейности са най-разнообразни по отношение на съчетаване на интеркалационните свойства на съединенията като положителни и отрицателни електроди. Обект на изследване са шпинелни оксиди MgМIII2O4, слоести оксиди NaxСо1-2уNiуMnуO2, фосфооливини NaMn1-xMgxPO4 и сулфати Na2+dMn/МII2-d(SO4)3 като положителни електроди спрямо шпинелен Li4Ti5O12, слоест Na2Ti3О7 и метален Mg като отрицателни електроди. За да се насочат интеркалационните реакции в желаната посока, съставът на електролита също ще се варира: 1М Li(Na)PF6 в разтвор на EC/DMC, 1М Li(Na)TFSI в разтвор на диглим, 1М Mg(TFSI)2 в разтвор на диглим.

Цели: да се изучи съвместната интеркалация на разноименни едновалентни Li+ и Na+ йони и на разноименни едно- и двувалентни йони като Li+/Mg2+ и Na+/Mg2+

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.