Организации

Базова организация:

Институт по обща и неорганична химия към Българска академия на науките

Партньорска организация 1:

Институт по електрохимия и енергийни системи към Българска академия на науките

Партньорска организация 2:

Софийски университет Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.