Структурен, спектроскопски и морфологичен анализ на интеркалационните съединения и композитните материали

Начало и край: от Месец 1 до Месец 30 и и Месец 36

Ръководител: доц. д-р Виолета Колева

Дейности и аргументи, разделени в зависимост от методите на изследване:

2.1 Дифракционни методи: комбинирано използване на рентгеноструктурен анализ по метода на Ритвелд, електронна дифракция от определена област, ТЕМ с високо разделяне.

2.2 Морфологично охарактеризиране: сканираща електронна микроскопия в съчетание с енергийно дисперсивна рентгенова спектроскопия, измерване на специфичната повърхност и разпределението на пори, ТЕМ за определяне на разпределението на частиците по нано-размери. Обект на изследване са както прекурсорите така и целевите продукти, тъй като много от морфологичните характеристики на прекурсорите се запазват при крайните продукти.

2.3 Спектроскопски методи: инфрачервена и Раманова спектроскопия за анализ на фосфатните и сулфатни групи на полианионните съединения, електронен парамагнитен резонанс за определяне на степента на окисление на преходно металните йони на интеркалационните съединения, Раманова спектроскопия за изследване на състоянието на въглеродните добавки в композитите.

Цели: (а) да се опише структурата на интеркалационните съединения на макро- и нано-ниво;

                (б) да се оцени степента на окисление на преходно металните йони и тяхното локално

                      катионно разпределение в многокомпонентните системи;

                (в) да се определят морфологичните особености на всеки клас от съединения;

                (г) да се изследва дефектната структура на въглеродните добавки в композитните материали.

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.