Изучаване на механизма на съвместна интеркалация на едно- и дву-валентни метални йони

Начало и край: от Месец 7 до Месец 36

Ръководител: проф. д-р Радостина Стоянова

Дейности и аргументи:

     Оригиналността на изследването се състои в прилагането на комбинация от ex-situ физикохимични методи за проследяване на структурните и химическите промени в обема и повърхността на съединенията, настъпващи при интеркалационните реакции. Обобщаването на експерименталните и теоретични данни ще позволи да се вникне на ново ниво в механизма на интеркалационните реакции.

Цели: изследване на механизма на интеркалационните реакции на Li+, Na+ и Mg2+ йони в дву- и тримерни структури чрез комбиниране на задълбочени физикохимични, електрохимични и теоретични изследвания

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.